Thursday, December 24, 2015

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT

 Khi các đệ tử của Thiền sư Tiên Nhai hỏi sư (nằm trên giường sắp chết) lời phó pháp theo truyền thống, sư viết: “Tôi không muốn chết.” Nghĩ rằng đây chẳng phải lời phó pháp, họ lại hỏi sư, lần này sư viết: “Sự thật là tôi không muốn chết.” Không muốn chết, hay bám lấy sự sống, hay bi tâm vô lượng -- đúng là tình cảm không giả dối của con người, và sư không cho phép suy lý bất cứ điều gì khác.
 Khi đến, biết từ đâu đến;
 Khi đi, biết đi về đâu.
 Nhưng khi bám chặt vào triền núi đá,
 Giữa mây dày, y chẳng biết là đâu.
Cùng một ý ấy, khi có một vị khách hỏi Thiền sư Độc Viên, trụ trì chùa Tướng Quốc ở cuối thế kỷ trước, về kệ phó pháp, sư nói: “Tôi sẽ không viết kệ phó pháp vì tôi không thích chết.” Và sư chẳng để lại kệ phó pháp.

 (Bước Đầu Đọc Thiền)

No comments:

Post a Comment