Monday, December 21, 2015

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

THẾ NÀO LÀ NGỘ?

  Có người hỏi lão sư Kapleau:

 - Ngộ là gì?

 Lão sư:

- Khi có người hỏi một Thiền sư, “Thế nào Phật pháp?” Sư đáp, “Tôi không hiểu Phật pháp.” Còn tôi, tôi không hiểu ngộ.

 Người hỏi:

 - Nếu lão sư không hiểu, ai hiểu?

 Lão sư:

-Sao anh không hỏi người nào nói, “Tôi ngộ rồi?”

 (Thiền: Đông Tây Hợp Lưu)

No comments:

Post a Comment