Tuesday, December 15, 2015

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

 THẾ NÀO LÀ PHẬT TÂM?

 Một hôm, có ông tăng hỏi Thiền sư Đạo Hạnh (tịch năm 1115) :

- Đi, đứng, nằm, ngồi đều là Phật tâm, thế nào là Phật tâm?

Sư nói kệ đáp:

Có thì có tự mảy may,

Không thì đến cả thế gian này cũng không.

Ví như bóng nguyệt lòng sông,

Ai hay không có, có không là gì.

Sư lại tiếp:

Nhật nguyệt tự đầu non,

 Người người tự mất châu.

 Kẻ giàu sẵn ngựa mạnh,

Bộ hành chẳng ngồi xe .

 (Thiền Sư việt Nam)

No comments:

Post a Comment