Monday, March 30, 2015

Chuyện cười trong ngày

Ảnh Thằng Ngu

Bố kiểm tra sổ liên lạc của con và thấy tấm ảnh của mình kẹp trong đó.  Bố liền hỏi:

- Cái gì thế này?

- Ảnh bố chứ còn ai nữa!

- Sao mày lại đặt nó vào đây?

- Vì cô giáo muốn biết "thằng ngu nào" đã làm bài hộ con.

No comments:

Post a Comment