Sunday, August 30, 2015

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

CỚ SAO LẠI CÓ BỤI


Một hôm, khi Triệu Châu đang quét sân chùa thì có người hỏi:

- Chốn già lam thanh tịnh cớ sao lại có bụi?

Triệu Châu đáp:

- Từ ngoài đến.

Một hôm khác, cũng trong lúc Triệu Châu đang đang quét sân chùa thì một ông tăng hỏi:

- Hoà thượng là thiện tri thức cũng có bụi nữa sao?

Triệu Châu đáp:

- Kìa, lại một hạt bụi nữa.

 (Triệu Châu Ngữ Lục).

No comments:

Post a Comment