Wednesday, April 29, 2015

Ngày 29-4-2015 Suy Niệm Danh Ngôn Thế Giới


"The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle." Steve Jobs 

- Chỉ có một cách bạn xuất sắc trong công việc là yêu thích việc đó. Nếu chưa tìm được việc đó hãy tiếp tục tìm kiếm và đừng bao giờ dừng lại với những việc tầm thường (TT Giác Đẳng Việt dịch)

No comments:

Post a Comment