Tuesday, April 28, 2015

Chuyện cười trong ngày

Muốn Nghe Điều Gì Nhất?

Ba người đàn ông không may chết trong một tai nạn xe hơi. Xuống gặp Diêm Vương hỏi:

- Khi nằm trong quan tài, các ngươi nghe thấy cha mẹ, anh chị em, bạn bè thương nhớ, khóc lóc, kể lể đủ thứ. Lúc đó các ngươi muốn nghe điều gì nhất?

Anh thứ nhất trả lời: Dạ, con muốn nghe rằng "Anh này là người đã làm ơn tích đức rất nhiều cho thiên hạ."

Anh thứ hai tiếp lời: Dạ, con muốn nghe rằng "Đây là một người chồng tốt người công dân gương mẫu."

Anh thứ ba buồn rầu trả lời: Còn con, con chỉ muốn nghe người ta la to rằng "Trời Phật, tay chân nó động đậy, nó còn sống mà!"

No comments:

Post a Comment