Wednesday, April 29, 2015

Chuyện cười trong ngày

Công án

Đệ tử: Bạch thầy, tại sao tổ sư Bồ Đề Đạt Ma từ phương Tây đi qua phương Đông (Trung Hoa) thay vì từ phương Tây đi qua phương Tây (Âu Châu)?
Thầy: Hỏi cái sào đàng tê tề.
Đệ tử: Con không hiểu.
Thầy: Tau cũng không hiểu luôn!

No comments:

Post a Comment