Thursday, October 30, 2014

Ngày 30-10-2014 - Khởi Nguồn Chánh Pháp

Ái tham, sân hận xả ly
Hình hài bất tịnh có chi bận lòng

BÀ LA MÔN MAGANDHIYA NHÌN THẤY DIỆN MẠO PHI PHÀM CỦA ĐỨC PHẬT MUỐN GẢ NGƯỜI CON GÁI XINH ĐẸP CHO NGÀI. ĐỨC PHẬT KHAI THI CHO ÔNG BÀ CHỨNG QUẢ NHẬP LƯU.

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment