Tuesday, October 28, 2014

Ngày 28-10-2014 Khởi Nguồn Chánh Pháp

Lụy chi bất tịnh hình hài
Khổ chi tự trói bằng dây kiết thằng

PRAKRITĪ, THEO NGOẠI SỬ, ĐEM LÒNG QUYẾN LUYẾN TÔN GIẢ ĀNANDA. SAU NẦY ĐƯỢC ĐỨC PHẬT GIÁO HÓA CỞI BỎ DÂY TRÓI BUỘC ÁI DỤC.

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment