Thursday, October 30, 2014

Chuyện cười trong ngày

Nguồn Gốc Khác Nhau

Trong lớp giáo lý, thầy giảng bài:

- "Tổ tông loài người là ông Ađam và bà Evà..."

Tèo đứng lên trả lời:  "Thưa thầy, nhưng Bố em bảo con khỉ mới là tổ tiên của ta."

Cả lớp ồn ào, bàn cãi. Ông thầy bèn đập tay lên bảng thật lớn yêu cầu giữ trật tự và nói:

- "Em tèo, rất tiếc, lúc này chúng ta không bàn về gia đình của em!!!"

No comments:

Post a Comment