Tuesday, September 30, 2014

Ngày 30-9-2014 Khởi Nguồn Chánh PhápNhư Lai giảng giải lý chân
Hiệu năng giải thoát xóa tan mê lầm

VƯƠNG TỬ ABHAYA ĐƯỢC THẦY LÀ NIGANTHA SAI ĐẾN VẤN NẠN ĐỨC PHẬT BẰNG MỘT CÂU HỎI CHỨA ĐỰNG CẠM BẪY. ĐỨC PHẬT THUYẾT PHÁP HÓA ĐỘ VƯƠNG TỬ.

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment