Saturday, September 27, 2014

Ngày 27-9-2014 Khởi nguồn chánh pháp

Giữa đời ác quấy mê si
Như lai phổ hóa thương vì chúng sanh

DEVADATTA THUÊ SÁT THỦ ĐẾN GIẾT HẠI ĐỨC PHẬT. TẤT CẢ ĐỀU ĐƯỢC ĐỨC THẾ TÔN CẢM HÓA.

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment