Monday, September 29, 2014

Ngày 29-9-2014 Khởi Nguồn Chánh Pháp

Đã đi vào nẽo mê lầm
Từ nơi tăm tối, tối tăm đường về

DEVADATTA VỚI KHÁT VỌNG LÀM NGƯỜI LÃNH ĐẠO TĂNG CHÚNG MUỐN TÌM CÁCH GIẾT ĐỨC PHẬT, LĂN ĐÁ TỪ NÚI CAO ĐỊNH ÁM HẠI NGÀI.

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment