Friday, September 26, 2014

Ngày 26-9-2014 Khởi Nguồn Chánh Pháp

Cho dù mãnh tượng cuồng điên
Trước Từ Tôn vẫn hóa hiền thuần lương

VOI NĀLĀGIRI BỊ PHỤC RƯỢU UỐNG SAY LAO TỚI ĐỨC PHẬT TRÊN ĐƯỜNG KHẤT THỰC. ĐỨC THẾ TÔN DÙNG TỪ TÂM THUẦN HÓA VOI SAY

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment