Friday, September 30, 2016

Chuyện cười trong ngày

Bắt đầu

Bố: "Sao mới vào học con đã bị điểm 0?"
Con: "Thầy dạy toán bảo: "Chúng ta phải bắt đầu từ số 0".

No comments:

Post a Comment